Author Archive

SEO магазин Dvizia.com

Ако търсите СЕО услуги, можете да поръчате лесно, удобно и бързо.

Достатъчно е да посетите онлайн магазин за SEO услуги – Dvizia.com и да изберете пакет от услуги.

Останалото е лесна работа!

Показатели за ефективността на услугата кърти чисти извозва

Показатели за ефективността на услугата кърти чисти извозва

Голяма роля в системата от показатели имат обобщаващите показатели. Те именно служат за оценка на оптималността на взе­тите решения за използуване на строителните машини.

Обобщаващ показател за ефективността на механизацията в услугата кърти чисти извозва е нейната рентабилност, т. е. размерът на печалбата на една рубла ОТ балансовата стойност на строителните машини. По физическо съдържание ТОЗИ Показател е аналогичен на показателя за факти-ЧССКа ефективност на капиталните вложения в машинния парк Нивото на рентабилността зависи от печалбата и за да я увеличи, строителната организация трябва не само да повишава производителността на труда, да намалява себестойността на строително-монтажните работи, но и да увеличава количеството на продукцията за даден период от време, да ускорява нейното за­вършване и предаване на потребителя.

Определянето на рентабилността чрез сравняване на печалбата с размерите на активната част от фондовете не означава, че печалбата се поражда от фондовете. По същия начин рентабил­ността, изразена като отношение на печалбата към себестойността, не означава, че себестойността създава печалба. Печалбата е па­рична форма на тази част от допълнителния продукт, която се създава от труда на работниците на строителната организация. Под рентабилност на активната част от фондовете се разбира рен­табилността, получена в резултат на използуването на средствата на механизацията при извършването на строително-монтажните работи (изпълнението на сградите и съоръженията).

Икономическото съдържание на показателя рентабилност на активната част на производствените фондове означава, че елемен­тите на тези фондове — строителните машини, средствата на мал­ката механизация, механизираният инструмент и технологичният транспорт — са неразделен елемент от трудовия процес. Наси­щането на производството с механизирани оръдия на труда (до определена степен) увеличава производителността на труда, а по-интензивното и по-икономичното използуване на тези оръдия на труда са допълнителен и твърде важен източник на разшире­ното социалистическо възпроизводство.

Големината на печалбата зависи главно от намаляването на себестойността в сравнение сьс сметната стойност на строител­но-монтажните работи. За да, се увеличи рентабилността на ак­тивната част от фондовете, трябва да се осигури увеличаване на обема на изпълнените работи, намаляване на себестойността на експлоатацията за сметка на подобряването на използуването на активната част от фондовете, т. е. намаляване на разходите за експлоатация за единица продукция. Следователно показате­лят за рентабилност на тези фондове контролира подобряването на редица най-важни страни от стопанската дейност на строителната организация.

Наличието на обобщаващ показател рентабилност на активната част на основните производствени фондове, свързан със задацията за печалбата и нейното ниво, не изключва целесъобразността на използуването при икономическия анализ и технико-икономическите изчисления на други показатели за ефективност на фон­довете.

В практиката на икономическия анализ на стопанската дей­ност на строителните организации се използува показателят за механовъоръжеността на строителството — балансова стойност на парка от строителни машини, отнесена към една рубла от стойност­та на обема на строително-монтажните работи. В домостроителните комбинати и другите строителни организации, където преоблада­ват разплащанията за завършен обект без междинни плащания и където изменението на обема на незавършеното строителство по години е незначително в сравнение с годишния обем на строител­но-монтажните работи, този обем се заменя с обема на крайната строителна продукция — сметната стойност на строително-мон­тажните работи по предадените на потребителите завършени строи­телни обекти.

Този показател се използува както за характеризиране на тех­ническата въоръженост на строителството, така и за определяне на неговата фондопоглъщаемост (има се пред вид активната част на фондовете). Намаляването на фондопоглъщаемостта на строи­телната продукция, т. е. увеличаването на обема на строителната продукция на една рубла производствени основни фондове, е икономически ефективно както за народното стопанство като цяло, така и за всяка строителна организация. Чрез намаляване на фондопоглъщаемостта на продукцията се решава важната задача за увеличаване на прираста на строителната продукция за всяка рубла капитални вложения в строителната промишленост.

Начините за намаляване на фондопоглъщаемостта на строител­ната продукция съвпадат с начините за ускоряване на строител­ството, намаляване на себестойността на строител но-монтажните работи и увеличаване на печалбата. В себестойността на строител­но-монтажните работи се включват разходите, свързани с експлоа­тацията на строителните машини — разход за тяхното поддър­жане и текущ ремонт. Колкото повече строителна продукция е произведена с дадените машини, толкова по-малки са относител­ните разходи (отнесени към една рубла от стойността на продук­цията) за тяхното поддържане и ремонт.

Понастоящем се използува показателят ,,ниво на механиза­цията“, който се определя чрез разделяне на обема на работите в натурални измерители, изпълнени с частично използуване на ма­шини за отделни операции на технологичния процес, на общия обем на тази работи.

Статията е подготвена от TopMaistor.com

Избор на ортопедични матраци

%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba

За никого не е тайна, че здравето ни зависи от състоянието на гръбначния стълб. Ако човек има много заболявания, причината трябва да се търси в гръбначните болки и нерзаположения. Гръбначният стълб се явява основата на скелетната, мускулната и нервната система. Най-малките смущения в гръбначния стълб могат да повлияят неблагоприятно на състоянието на други органи. В случай на нарушение на ставния и лигаментния апарат прешлените са леко изместени, преместват се отстрани, притискайки нервите и кръвоносните съдове. Това води до нарушения на кръвообращението, изтръпване на нервите. Шийният гръбначен стълб е особено податлив на сублуксации. Следователно, за да се подобри цялостното здраве на организма, е необходимо да се излекува гръбначния стълб. Разбира се, трябва да спортувате, да правите специални упражнения.
Какъв ортопедичен матрак да купите? Добре е да спите на твърд еластичен матрак. Сравнително плоско легло допринася за равномерното разпределение на телесното тегло, максимално отпускане на мускулите и коригиране на сублуксациите и кривината на гръбначния стълб, причинени от вертикалното положение на тялото през деня. Ортопедичните матраци на съвременното поколение са много разнообразни. За да закупите ортопедичен матрак и да не грешите при избора си, изучете ортопедични матраци и пълнители. Ако имате сериозни заболявания на гръбначния стълб, консултирайте се с вашия лекар, преди да купите матрак.
Матраците се предлагат в пружинен блок с различни междинни слоеве и безпругови матраци. Матраците върху независим пружинен блок и безпружичните матраци с пълнители като латекс, кокс, естествени форми, мемориални форми са най-удобните и полезни. С изкуствени пълнители PPU, холофибър и др.

 

Тези материали също са добри, те са най-достъпни. Съвременните матраци не натрупват прах вътре в матрака. Снабдена с вентилационна система, изработена от хипоалергенни материали.
Най-меките матраци се препоръчват за по-възрастни и слаби хора. А пълните предпочитат твърди матраци. Децата не трябва да спят на меки матраци.

Вярваме, че настоящата статия Ви е била полезна и смятаме, че можете да закупите качествен матрак от магазин Мебелино БГ.

Нотариус в извънработно време

Всеки знае, че нотариусите работят само в делнични дни, както и до 17 часа. Също така се знае, че по обед, най-често от 12 до 13 часа, нотариусите излизат в обедна почивка.

Какво трябва да направите, ако нямате възможност да присъствате на сделка в работно време, но искате да осъществите такава? Има ли решение, или трябва задължително да се съобразите с това работно време? На тези въпроси ще намерите отговорите в NoshtenJivot.com

Първо, ако искате да сключите сделка, то е добре да подготвите документите предварително. След като имате готови документи, то тогава можете да се срещнете с нотариус. Ако не знаете какви документи са Ви необходими за дадената сделка, отново можете да се консултирате с помощник-нотариус в някоя нотариална кантора. Те ще Ви инфромират какви документи се изискват за конкретната сделка.

И така, ако приемем, че искате да сключите сделка в дадена събота, то тогава трябва да уточните точната дата, но трябва да знаете, че сумата ще е една идея по-висока в извънработно време.

Общо взето, всичко е договорка с конкретния нотариус. Най-често, ако сделката е в неделя, то цената е тройна. Например, ако прехвърляте движимо имущество, лек автомобил, то вместо 120 лева, примерна цена, ще се наложи да платите 360 лева. Това е пример, и той не е точен до стотинка, може да има малки отклонения, но е ориентир, за да разберете как се образува цената.

Финални думи. По-добре е да потърсите решение и да изповядате сделката в работно време, отколкото в почивен ден. Но ако се касае за скъпо возило, ако времето ви е изключително ценно и нямате друга опция, то имате решение, но малко по-скъпо. В сулчай че сте в Бургас и Ви трябва нотариус в Бургас, то Ви препоръчваме Нотариус Маркова, добър специалист, който ще Ви съдейства за всякакъв тип сделки с движимо, или недвижимо имущество.

Какво не знаеш за тези мачовци

Замисляла ли, си се какъв ли е чувственият стил на твоят Човек. И ако не знаеш нищо повече за него, то би могла сама да откриеш отговорите на някои въпроси. Последвай ни в нашето вълнуващо турне. Разбери, какво се случва под завивките на тези мачовци:

Статията ни е предоставена с приятелското участие на Интерполезно.com.

Ето какво се говори за някои. Предлагаме ви да научите не за кои да е, а за тези известни личности, според това, което ги възбужда:

За начало нека започнем с категориите. Те са – наблюдатели, слушатели и кинестатици.

Към тези три категории, ти предлагаме и 6-те познати ти от малкия екран типажи:

Колин Фаръл – споделя, че е привърженик на порно-филмите. Самият Колин си признава, че ги гледа от 14 годишен и за него сексмагазините са истински Рай.

Джейк Гиленхаал – пада си по жени без сутиен. За него няма по-секси от това.

Джон Лукас – полудява по жени с мексикански акцент, защото, както сам споделя звукът го възбужда най-силно.

Грег Киниър – музиката е онова, което го кара да забрави за всички задръжки. Тя е не само романтика, а нещо висше, което пренася в друго измерение.

Мат Ле Бланк – скорост, тръпка и усещането в стомаха, докато си на мотора са най-възбуждащи смята секси „Приятелчето“.

Марк Руфало – самият той казва, че 75% от детството му е минало в катерене по дърветата, а това и до днес му навява за някаква еротика. Страстта по катеренето е още една от тях.

Това са те. Надяваме се, да ти е било забавно. И помни, че и най-виртуозната и похотлива техника известна по света, няма да има ефект, ако не дадеш воля на еротичния ключ… Трябва сама да разкриеш темперамента на твоя човек.

Ето и още любопитни факти, които показват, че:

Мъжете се възбуждат в 45% от това, което виждат;

30% от тях са най-уязвими за това, което чуват;

20% от представителите на силния пол се побъркват от докосването;

5% залагат на обонянието. Това, което подушат или вкусят ги влудява. Към тези 5% може да се подхожда по специален начин и това са ароматизатори за въздуха. Пушене на наргиле с плодов аромат, запалване на ароматни свещички или китайски пръчици също действа безотказно. Вкусната целувка, също е отличен афродизиак. Питие или парче шоколад, преди сюблимния момент, могат да изпратят половинката ти в Рая за частица от секундата.

 

Класация на нощните заведения в Благоевград

Класация на нощните заведения в Благоевград, определена от членовете на фейсбук групата “Забелязано в Благоевград”.

На въпросът: Кой нощен клуб (дискотека) бихте препоръчали на Ваш близък?

Благоевградчани и гости на Благоевград отредиха първото място на Night Club The Moon, давайки общо 200 гласа.

На второ място е Night Club Level, като заведението са подкрепили общо 157 потрнебители.

Бронзовите медали отиват в Night Club The Face.

120 потребители са определили заведението Underground на четърто място. Следват Балкантон (19 гласа), както и  “Нито едното”, за който са гласували общо 34 потребители.

Резултатите са изнесени към 3 февруари 2020 година.

%d0%bd%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4

Топъл зимен подарък – домашни пантофи

Знаете ли, че закупувайки качествени домашни пантофи, то Вие правите не просто приятна изненада, но и нещо полезно, нещо, което ще се ползва ежедневно през зимните месеци.

Ако търсите Коледен или Новогодишен подарък за Ваши близки, приятели, роднини, то домашните пантофки са чудесно решение.

Изборът на семеен подарък не е никак лесно начинание. Особено днес, когато живеем в изобилие на всякакви стоки, услуги, продукти.

Практичността е един от важните елементи и именно поради това приковаваме вниманието Ви именно към подобен практичен подарък.

Богато разнообразие от пантофи можете да видите в онлайн магазин Пипилота.

Цените варират между 6   и  30 лева, което ги прави чудесен избор за евтиния клас подаръци. Ако ще искате нещо по-шикозно, ще трябва да подготвите по-сериозен бюджет. В този случай говорим за изгодни подаръци, но съдържащи  в себе си уют, практичност, изгодна цена.

Няколко думи и за магазин Пипилота. Магазинът предлага богато разнообразие от дрехи, обувки, спално бельо, елеци, якета, шапки, чорапи, най-различни аксесоари, в това число колани, портфейли, дамски чанти и много други.

Още щом посетите магазинът, вижкате колко качествени и интересни продукти се предлагат. Що се отнася до поръчването, то става изключително удобно и лесно. Най-удачния вариант е да поръчате продукт по телефона, като по този начин няма да се налага да губите време в регистраиця и попълнане на излишна информация.

Относно доставката, тя става изключително бързо, най-често до 24 часа след мигът на поръчка.

Ако сте закъсали с избор на подарък, времето Ви притиска и не сте избрали точен модел, точен артикул, то разгледайте Pipilota.bg – бързо ще откриете продукт, подходящ за възрастни, както и за млади, дами и госпада. Естествено, доста продукти има и асцоиирани с децата, т.е. ако търсите продукти за подарък за деца, също имате адекватно решение в лицето на магазинът, посочен по-горе.

В обобщение можем да кажем, че онлайн можете да избирате всякакви стоки и услуги, но малко са тези, които са практични и удобни, в същото време са изгодни за купуване. Вече имате още едно решение за подарък.

Почистване на септични ями – можем ли сами?

Поради факта, че нямат изградена самостоятелна канализация, все още много домакинства използват септични ями. Можем ли сами да си поддържаме и почистваме?

Правилният избор е да се доверим на специалистите в тази дейност. Те имат знанията и опита и ще Ви спестят и време и много усилия, като свършат професионално работата .

Септичните ями могат да са с различни характеристики, имат различни обеми и пропускливост. Съществуват и такива видове, които имат една или две камери, въпреки, че вече все по-рядко се среща използването на тези с повече камери, въпреки че се препоръчват най-вече за къщи.

В тези септични ями, отпадъчните води престояват средно до 3 дни, като по-тежките елементи във водата остават на дъното и се пречистват, като се разграждат и сами се утаяват. А мазнините, например тези от готвенето, обикновено излизат на повърхността, като образуват пяна.

При опасност от препълване и дори от преливане, което става, когато отпадъчните води надвишат попивателната способност на ямата, е правилно периодично да се използват услугите на специализирани фирми, които извършват тази дейност, а именно почистването на септични ями.

Тези фирми разполагат със специализирано оборудване и нужната техника. Те имат за целта камиони с контейнери за изпомпване на съдържанието на ямата. След изпомпването, отпадъците се извозват до специално за целта място, където отпадъкът  се депонира.

Освен разбиване на твъдите утайки, специалистите ще дезинфекцират след почистване на септичните ями. Това ще помогне да се отървете от микробите и неприятния мирис.

За да не стигате до аварии и препълване, правете профилактично почистване на септичните ями.

Профилактиката е важна, за да не се случват затлачвания и проблеми по канализацията.

При аварии или нужда от профилактика, потърсете специализирана фирма за почистване на септични ями в гр.София, Евроканал” ЕООД, кв. Врaждебна ул.46 N2a.

Обадете им се на тел.: 0878 777 807Те ще се погрижат за вашите проблеми.

SEO съвети от добри експерти

Търсите ли тенденциите и новостите, касаещи търсещите машини? Искате ли да научите как да класирате сайта си на по-предни позиции?

Очевидно имате нужда от професионална консултация.

Заявете среща с един от най-добрите СЕО експерти в България, управителят на VISEO LTD

2

Научете новите тенденции, както и тънкостите, чрез които по-лесно да класирате сайта си на по-предни позиции!

Бизнес хотел за тийм билдинг

Тийм билдингът е важно събите, при което екипът бива сплотяван, на служителите се разясняват основни етапи за дадена задача. Естествено, не бива да се пропуска партито, забавленията, но за тях след самото фирмено събитие, тъй като повечето CEO-та на компании има какво да кажат на служителите си – било то представяне на нов продукт, или пък услуга, било то представяне на нов мениджър и т.н.

За да премине успешно, тийм билдингът трябва да е добре плануван. Като започнем от грижата за настаняване на участниците (ако събитието е от компании, имащи представителства в различните населени места), и стигнем до мястото, с конферентната зала, където самото събитие ще се проведе. Естествено събитието може да бъде семинар, може да бъде обучение, може да е и просто среща, на която да се кажат най-важните неща, след което да продължи  в басейн, например, или пък в ресторант.

Какъвто и тиб бизнес събитие да ВИ предстои, ако сте ангажирани с организацията на подобно събитие, е важно да знаете няколко основни неща,  а именно:

  • да се съобразите с мястото за провеждане, т.е. то трябва да има конферентна зала, да е с лесен достъп, удобно за всички участници.
  • да има достъп до Интернет, както и необходимото оборудване за презентации.
  • да има възможност за хранене, най-общо казано, мястото да разполага с ресторант.
  • ако събитието е по-продължително, да има място и за нощуване.
  • естествено, и много други.

Никак не е лесна задачата да се избере правилното място, но едно трябва да сте сигурни, ако изберете бизнес хотел Olives Hotel, то ще останете доволни, тъй като събитието ще протече безпроблемно, а на Ваше разположение ще имате всичко необходимо.
Оlіvеѕ Сіtу Ноtеl. He гo пpeпopъчвaмe caмo пopaди пpичинaтa, чe e c oтличиe БИЗHEC XOTEЛ HA ГOДИHATA зa 2016 гoдинa, a пopaди пpocтaтa пpичинa, чe пpитeжaвa вcичĸo нeoбxoдимo зa нeзaбpaвимo изживявaнe, cъчeтaнo c дoбpe cвъpшeнa paбoтa.

|