Показатели за ефективността на услугата кърти чисти извозва

Показатели за ефективността на услугата кърти чисти извозва

Голяма роля в системата от показатели имат обобщаващите показатели. Те именно служат за оценка на оптималността на взе­тите решения за използуване на строителните машини.

Обобщаващ показател за ефективността на механизацията в услугата кърти чисти извозва е нейната рентабилност, т. е. размерът на печалбата на една рубла ОТ балансовата стойност на строителните машини. По физическо съдържание ТОЗИ Показател е аналогичен на показателя за факти-ЧССКа ефективност на капиталните вложения в машинния парк Нивото на рентабилността зависи от печалбата и за да я увеличи, строителната организация трябва не само да повишава производителността на труда, да намалява себестойността на строително-монтажните работи, но и да увеличава количеството на продукцията за даден период от време, да ускорява нейното за­вършване и предаване на потребителя.

Определянето на рентабилността чрез сравняване на печалбата с размерите на активната част от фондовете не означава, че печалбата се поражда от фондовете. По същия начин рентабил­ността, изразена като отношение на печалбата към себестойността, не означава, че себестойността създава печалба. Печалбата е па­рична форма на тази част от допълнителния продукт, която се създава от труда на работниците на строителната организация. Под рентабилност на активната част от фондовете се разбира рен­табилността, получена в резултат на използуването на средствата на механизацията при извършването на строително-монтажните работи (изпълнението на сградите и съоръженията).

Икономическото съдържание на показателя рентабилност на активната част на производствените фондове означава, че елемен­тите на тези фондове — строителните машини, средствата на мал­ката механизация, механизираният инструмент и технологичният транспорт — са неразделен елемент от трудовия процес. Наси­щането на производството с механизирани оръдия на труда (до определена степен) увеличава производителността на труда, а по-интензивното и по-икономичното използуване на тези оръдия на труда са допълнителен и твърде важен източник на разшире­ното социалистическо възпроизводство.

Големината на печалбата зависи главно от намаляването на себестойността в сравнение сьс сметната стойност на строител­но-монтажните работи. За да, се увеличи рентабилността на ак­тивната част от фондовете, трябва да се осигури увеличаване на обема на изпълнените работи, намаляване на себестойността на експлоатацията за сметка на подобряването на използуването на активната част от фондовете, т. е. намаляване на разходите за експлоатация за единица продукция. Следователно показате­лят за рентабилност на тези фондове контролира подобряването на редица най-важни страни от стопанската дейност на строителната организация.

Наличието на обобщаващ показател рентабилност на активната част на основните производствени фондове, свързан със задацията за печалбата и нейното ниво, не изключва целесъобразността на използуването при икономическия анализ и технико-икономическите изчисления на други показатели за ефективност на фон­довете.

В практиката на икономическия анализ на стопанската дей­ност на строителните организации се използува показателят за механовъоръжеността на строителството — балансова стойност на парка от строителни машини, отнесена към една рубла от стойност­та на обема на строително-монтажните работи. В домостроителните комбинати и другите строителни организации, където преоблада­ват разплащанията за завършен обект без междинни плащания и където изменението на обема на незавършеното строителство по години е незначително в сравнение с годишния обем на строител­но-монтажните работи, този обем се заменя с обема на крайната строителна продукция — сметната стойност на строително-мон­тажните работи по предадените на потребителите завършени строи­телни обекти.

Този показател се използува както за характеризиране на тех­ническата въоръженост на строителството, така и за определяне на неговата фондопоглъщаемост (има се пред вид активната част на фондовете). Намаляването на фондопоглъщаемостта на строи­телната продукция, т. е. увеличаването на обема на строителната продукция на една рубла производствени основни фондове, е икономически ефективно както за народното стопанство като цяло, така и за всяка строителна организация. Чрез намаляване на фондопоглъщаемостта на продукцията се решава важната задача за увеличаване на прираста на строителната продукция за всяка рубла капитални вложения в строителната промишленост.

Начините за намаляване на фондопоглъщаемостта на строител­ната продукция съвпадат с начините за ускоряване на строител­ството, намаляване на себестойността на строител но-монтажните работи и увеличаване на печалбата. В себестойността на строител­но-монтажните работи се включват разходите, свързани с експлоа­тацията на строителните машини — разход за тяхното поддър­жане и текущ ремонт. Колкото повече строителна продукция е произведена с дадените машини, толкова по-малки са относител­ните разходи (отнесени към една рубла от стойността на продук­цията) за тяхното поддържане и ремонт.

Понастоящем се използува показателят ,,ниво на механиза­цията“, който се определя чрез разделяне на обема на работите в натурални измерители, изпълнени с частично използуване на ма­шини за отделни операции на технологичния процес, на общия обем на тази работи.

Статията е подготвена от TopMaistor.com

Add a comment